ارسال رایگان باتری، تعویض باتری در محل، اعزام باتریساز به محل

روش تشخیص عیوب باتری ماشین

در جدول زیر بعضی از عوامل و حالاتی که ممکن است بر کیفیت کارکرد یا عملکرد باتری اثرگذاشته باشند شرح داده شده است.
شرح عیبدلیل پیدایش عیب و راه حل
تراوش (نشت) اسید از محل درپوشهادلیل احتمالی : وجود الکترولیت بیش از حد در سلولها
واکنش : کاهش سطح الکترولیت باتری
پایین بودن سطح الکترولیت در باتریدلیل احتمالی : نشتی الکترولیت از جعبه باتری / تصاعد و خروج گاز به دلیل اورشارژشدن باتری
واکنش : تعویض باتری - بررسی یا تعمیر دینام
پایین بودن دانسیته اسید (کمتر از 1/240 Kg/dm³ ) - مشکل دراستارت زنیدلیل احتمالی : شارژ نامناسب - اتصال کوتاه - در مدار بودن بعضی از مصرف کنندههای الکتریکی
واکنش : کاهش سطح الکترولیت باتری - تعویض الکترولیت - بررسی کارکرد دینام -آفتامات سیستم برق خودرو
بالا بودن بیش از حد دانسیته اسید (بیش از 1/240 Kg/dm³)دلیل احتمالی : اضافه کردن اسید به جای آب مقطر در سل های باتری
واکنش : کاهش اسید باتری و تزریق آب مقطر به جای آن و تکرار آن در صورت لزوم
مشکل در زمان استارت راه انداز - استارت ضعیف باتری - افت ولتاژ باتری تحت باردلیل احتمالی : باتری الکترولیت ندارد (خشک شده) - باتری خراب شده است (خرابیصفحات باتری)- یک یا چند سل باتری معیوب شده - ظرفیت باتری کمتر از مقدار مورد نیازاست - باتری سولفاته شده است
واکنش :
  • خشک شدن باتری : مجددا الکترولیت تزریق شود - باتری شارژ شود - باتریتست شود - در صورت خرابی باتری تعویض گردد
  • خرابی صفحات باتری : باتری تعویض شود
  • ظرفیت کمتر باتری : جایگزینی باتری با باتری مناسب
  • باتری سولفاته : شارژ مجدد باتری انجام شود - باتری تست شود در صورتخرابی (سولفاته شدن عمقی) باتری تعویض شود
ذوب شدن قطب های باتریدلیل احتمالی : ضعیف بودن اتصالات - اتصال نادرست
واکنش : تعویض سرباتریها در صورت نیاز و محکم کردن پیچ سر باتری ها
غل زدن یک یا دو سل از باتری در زمان استارت زدندلیل احتمالی : خرابی سل - برق دزدی از کابل
واکنش : محکم کردن سر باتریها و در صورت نیاز تعویض آنها
دشارژ شدن (تخلیه شدن) سریع باتریدلیل احتمالی : کم بودن میزان شارژ باتری - اتصال کوتاه - سولفاته شدن باتری
واکنش : بررسی میزان شارژ باتری - تعویض باتری
خرابی سریع باتریدلیل احتمالی : انتخاب اشتباه باتری - تخلیه عمیق باتری - نگهداری طولانی مدتباتری در شرایط تخلیه
واکنش : تعویض باتری با باتری مناسب - شارژ باتری با دستگاه شارژر مناسب
گرم شدن باتری در زمان استفاده و مصرف بیش از حد آبدلیل احتمالی : شارژ بیش از اندازه - ولتاژ شارژ زیاد است
واکنش : بررسی دینام و آفتامات
ترکیدن باتریدلیل احتمالی : در مجاورت شعله یا جرقه بودن باتری بعد از شارژشدن - اثر الکتریسیته ساکن - اتصال کوتاه در قسمتی از بدنه خودرو - قطعی یا عدم قطعیباتری در زمان استفاده
واکنش : تعویض باتری
آماده به کار نبودن باتری در تمام اوقاتدلیل احتمالی : عیب داخلی باتری - تخلیه عمیق باتری
واکنش : تعویض باتری