ارسال رایگان باتری، تعویض باتری در محل، اعزام باتریساز به محل

شرکت بنز

باطری مناسب مرسدس بنز

 باتری مناسب بنز Benz 150A

A150

۵۵ آمپر

 باطری مناسب بنز Benz B150

B150

۵۵ آمپر

باتری مناسب بنز Benz C200

C200

۸۰ آمپر

Benz 240c باطری مناسب بنز

C240

۸۰ آمپر

Benz C63 باتری مناسب بنز

C63

۷۴ آمپر

Benz C230 باطری مناسب بنز

C230

۸۰ آمپر

Benz C280 باطری مناسب بنز

C280

۸۰ آمپر

Benz C320 باتری مناسب بنز

C320

۷۴ آمپر

Benz 350C باطری مناسب بنز

C350

۸۰ آمپر

Benz CLS350 باطری مناسب بنز

CLS350

۸۰ آمپر

Benz 250D باتری مناسب بنز

D250

۷۴ آمپر

Benz E190باطری مناسب بنز

E190

۵۵ آمپر

 Benz E200 باطری مناسب بنز

E200

۸۰ آمپر

Benz CL500 باتری مناسب بنز

CL500

۸۰ آمپر

Benz E220 باتری مناسب بنز

E220

۷۴ آمپر

Benz E230 باتری مناسب بنز

E230

۸۰ آمپر

Benz E240 باتری مناسب بنز

E240

۸۰ آمپر

Benz 280E باتری مناسب بنز

E280

۸۰ آمپر

Benz SLK350 باطری مناسب بنز

SLK350

۸۰ آمپر

Benz E300 باتری مناسب بنز

E300

۸۰ آمپر

Benz E320 باطری مناسب بنز

E320

۸۰ آمپر

Benz 350E باتری مناسب بنز

E350

۸۰ آمپر

Benz E400 باطری مناسب بنز

E400

۷۴ آمپر

Benz S350 باطری مناسب بنز

S350

۸۰ آمپر

Benz S500 باتری مناسب بنز

S500

۸۰ آمپر

Benz ML63 باطری مناسب بنز

ML63

۸۰ آمپر

Benz ML500 باطری مناسب بنز

ML500

۸۸ آمپر

Ben L350 باتری مناسب بنز

ML350

۸۸ آمپر

Benz GLK350 باتری مناسب بنز

GLK350

۸۰ آمپر