ارسال باتری 24 ساعته بدون تعطیلی
66 17 66 21 - 66 17 66 03
44 07 07 93
 0912 396 0 743

باطری مناسب ماشین های شرکت مزدا

 

   باتری مناسب مزدا  
  باطری مناسب مزدا 323 Mazda 323  باطری مناسب مزدا 2 Mazda 2
  مزدا ۳۲۳  مزدا ۲ 
   ۶۰ آمپر    ۶۰ آمپر
 باطری مناسب وانت مزدا  
  وانت مزدا    مزدا ۳
   ۷۰ آمپر   ۶۰ آمپر