ارسال باتری 24 ساعته بدون تعطیلی
66 17 66 21 - 66 17 66 03
44 07 07 93
 0912 396 0 743

باطری مناسب ماشین های شرکت کیا

 

  باتری مناسب کیا  
باطری مناسب ریو Rio باتری مناسب کیا آپیروس Apiros باتری مناسب کیا اپتیما Optima
ریو آپیروس اپتیما
۶۰ آمپر ۷۰ آمپر ۷۰ آمپر
     
 باتری مناسب کیا اسپورنیج  باتری مناسب کیا سورنتو باتری مناسب کیا پیکانتو
اسپورتیج سورنتو پیکانتو
۷۰ آمپر ۷۰ آمپر ۴۵ آمپر
     
باتری مناسب موهاوی باطری مناسب سراتو باتری مناسب باتری سراتو کوپه
موهاوی کیا سراتو سراتو کوپه
۶۰ آمپر ۷۰ آمپر

۷۰ آمپر

     
باطری مناسب کیا کادنزا باتری مناسب کیا کارناوال باتری مناسب کیا کارنز
کادنزا کارنیوال کارنز
۷۰ آمپر ۷۰ آمپر ۷۰ آمپر