ارسال باتری 24 ساعته بدون تعطیلی
66 17 66 21 - 66 17 66 03
44 07 07 93
 0912 396 0 743

باطری مناسب ماشین های شرکت چری

 

  باطری مناسب چری  
باطری مناسب mvm10  باطری مناسب  MVM530  باطری مناسب MVMH315
MVM110 MVM530
MVM315 H
۴۵ آمپر ۷۰ آمپر ۵۵ آمپر - ۶۰ آمپر
     
 باطری مناسب چری چری باطری مناسب  
 کویین
چری ایکس 33
۶۰ آمپر ۶۰ آمپر - ۶۶ آمپر