ارسال باتری 24 ساعته بدون تعطیلی
66 17 66 21 - 66 17 66 03
44 07 07 93
 0912 396 0 743

باطری مناسب ماشین های شرکت بنز

 

  باطری مناسب بنز  
 باتری مناسب بنز Benz 150A باطری مناسب بنز Benz B150 باتری مناسب بنز Benz C200
A150 B150 C200
۵۵ آمپر ۵۵ آمپر ۸۰ آمپر
     
Benz 240c باطری مناسب بی ام و Benz C63 باطری مناسب بی ام و Benz C230 باطری مناسب بی ام و
C240 C63 C230
۸۰ آمپر ۷۴ آمپر ۸۰ آمپر
     
Benz C280 باطری مناسب بی ام و Benz C320 باطری مناسب بی ام و Benz 350C باطری مناسب بی ام و
C280 C320 C350
۸۰ آمپر ۷۴ آمپر ۸۰ آمپر
     
Benz CLS350 باطری مناسب بی ام و Benz 250D باطری مناسب بی ام و Benz E190باطری مناسب بی ام و
CLS350 D250 E190
۸۰ آمپر ۷۴ آمپر ۵۵ آمپر
     
 Benz E200 باطری مناسب بی ام و Benz CL500 باطری مناسب بی ام و Benz E220 باطری مناسب بی ام و
E200 CL500 E220
۸۰ آمپر ۸۰ آمپر ۷۴ آمپر
     
Benz E220 باطری مناسب بی ام و Benz E230 باطری مناسب بی ام و Benz E240 باطری مناسب بی ام و
E220 E230 E240
۷۴ آمپر ۸۰ آمپر ۸۰ آمپر
     
Benz 280E باطری مناسب بی ام و Benz SLK350 باطری مناسب بی ام و Benz E300 باطری مناسب بی ام و
E280 SLK350 E300
۸۰ آمپر ۸۰ آمپر ۸۰ آمپر
     
Benz E320 باطری مناسب بی ام و Benz 350E باطری مناسب بی ام و Benz E400 باطری مناسب بی ام و
E320 E350 E400
۸۰ آمپر ۸۰ آمپر ۷۴ آمپر
     
Benz S350 باطری مناسب بی ام و Benz S500 باطری مناسب بی ام و Benz ML63 باطری مناسب بی ام و
S350 S500 ML63
۸۰ آمپر ۸۰ آمپر ۸۸ آمپر
     
Benz ML500 باطری مناسب بی ام و Ben L350 باطری مناسب بی ام و Benz GLK350 باطری مناسب بی ام و
     
ML500 ML350 GLK350
۸۸ آمپر ۸۸ آمپر ۸۰ آمپر