انواع باتری های قلمی و  شارژی و شارژر کملیون

 

باتری های شارژی

شارژر

   

چراغ قوه و باتری های ساعتی